• wermlands nation

Föredragningslista |Tredje Lagtima Landskap


Föredragningslista

Tredje Lagtima Landskap

Torsdagen den 15 Oktober 2020

Härmed kallas alla landsmän till Tredje Lagtima Landskap den 15 oktober 2020 kl 18:00 i Wermlands källare. Glöm inte studentkort och ID för att kunna rösta!Preliminärer §1 Mötets öppnande

§2 Upprättande av röstlängd

§3 Val av två justeringspersoner

§4 Val av två rösträknare

§5 Godkännande av kallelseförfarandet

§6 Fastställande av föredragningslista


Meddelanden §7 Kuratelet meddelar

§8 Styrelsen meddelar

§9 Övriga meddelanden


Beslutsärenden §10 Motion från valberedningen


Valärenden §11 Val för tiden 2021-01-01 - 2021-12-31

§12 Fyllnadsval för tiden 2020-10-15 - 2021-06-30

§13 Fyllnadsval för tiden 2020-10-15 - 2020-12-31


Övriga ärenden §14 Övrigt

§15 Inspektors hemförlovande av landsmänLund Fredagen den 9 oktober 2020


Guan Caomengqian

Prokurator Ekonomi


§1 Mötets öppnande


§2 Upprättande av röstlängd


§3 Val av två justeringspersoner


§4 Val av två rösträknare


§5 Godkännande av kallelseförfarandet


§6 Fastställande av föredragningslista


§7 Kuratelet meddelar


§8 Styrelsen meddelar


§9 Övriga meddelanden


§10 Motion från valberedningen

Styrelsen har inte behandlat frågan


Under valberedningens planeringsperiod inför tredje lagtima Landskap har det uppstått missförstånd. Detta har gjort att endast två positioner i styrelsen, en studentledamot och en sakkunnig, har utlysts. Dock är totalt fem positioner vakanta, tre studentledamöter och två sakkunniga. Styrelsen bör om möjligt inneha så många ledamöter som möjligt.


Därför yrkar vi i valberedningen för att

- Landskapet tillåter omröstning för tillsättning av totalt tre (3) styrelseledamöter och två (2) sakkunniga styrelseledamöter.


During the election board planning period for tredje lagtima Landskap missunderstandings have arisen. As a result of this only two positions in the board, one student member and one member with expertise, har been announced. However, a total of five positions are vacant, three student members and two members with expertise. The board should if possible have as many members as possible.


Therefore, we in the election board petition the landskap to

- allow voting for the election of a total of three (3) boardmembers and two (2) boardmembers with expertise.


§11 Val för tiden 2021-01-01 - 2021-12-31

Prokurator ekonomi

Vakant


Prokurator social

Vakant


§12 Fyllnadsval för tiden 2020-10-15 - 2021-06-30

Kurator

Vakant

Motförslag: Kristy Louise Rhades


1 Miljösamordnare

Kim Lehnke Lindemann


1 Valberedningsledamot

Vakant

Motförslag: Emma Nordemo


3* Styrelseledamot

Vakant

Motförslag: André On, Sofia Bergh


2* Styrelseledamot – sakkunnig

Amanda Cervenka


Valberedningen väljer att rekommendera Amanda Cervenka till posten som sakkunnig styrelseledamot. Amanda har lång erfarenhet inom nationen, inte minst då hon tidigare innehaft posterna PQs och senior. Hon har dessutom ytterligare erfarenhet och goda kontakter från andra delar av Studentlund. Hon har uttryckt en stark ambition att hjälpa till att få nationen på fötter igen.

The Election Board chooses to recommend Amanda Cervenka to the position of expert board member. Amanda has extensive experience within the nation, not least since she previously held the positions PQs and senior. She also has additional experience and good contacts from other parts of Studentlund. She has expressed a strong ambition to help get the nation back on its feet.


* se §10


§13 Fyllnadsval för tiden 2020-10-15 - 2020-12-31

Prokurator social

Vakant


4 Pubförman

Vakant

Motförlag: Mélodie Viallon


4 Krögare

Pamela Huskin

Vakant

Motförslag: Antton Malarka


3 Barchef

Marte Nilsen

Johannes Johansson

Vakant

Motförslag: Tianyu Shi


1 Hovmästare

Vakant


2 Sittningskock

Vakant


3 Brädspelsförman

David Bogatic

Vakant


3 Frunchförman

Hannah Burger

Kim Lehnke Lindemann

Vakant


2 Idrottsföman

Hannah Burger

Vakant


1 PR-chef

Mélodie Viallon


1 Designchef

Vakant


1 Fotoförman

Johanna Lundqvist


1 Representant i AFÖS

Svante Rosenlind


1 Suppleant i AFÖS

Isac Nyman


§14 Övrigt


§15 Inspektors hemförlovande av landsmän