• wermlands nation

Valberedningens förslag |Andra Lagtima Landskap


Valberedningens förslag

Andra Lagtima Landskap

Torsdagen den 28e maj 2020


För tiden 2020-07-01 – 2021-06-30


1 Kurator*

André On


Valberedningen rekommenderar André On till kurator inför nästkommande verksamhetsår. André har under ett långt engagemang hållit flertalet poster med konstant intresse för nationens olika delar och har därmed en unikt bred kunskapsbas för nationens verksamhet. André har synnerligen visat en vilja att fortsatt välkomna nya studenter in i en förstärkt känsla av Werme.


The Election Board recommends André On as Kurator for the upcoming year. During a long commitment, André has held a number of positions with a constant interest in the different parts of the nation and thus has a unique broad knowledge about the nation. André has shown a strong desire to continue to welcome new students into an enhanced sense of Wermth.


1 av 4 valberedningsledamöter har inte deltagit i intervjun och har avstått från att rösta.


1 Husförman*

Fanny Kindberg


Valberedningen rekommenderar Fanny Kindberg till posten som Husförman. Hon har under lång tid visat stort engagemang för huset i diverse styrelser samt tagit över sittande husförmannens uppgifter under våren. Fanny erhåller god kompetens om både byggnaden och de projekt som ligger i pipeline.


The election board recommends Fanny Kindberg as Husförman. For a long time, she has shown commitment for house questions in diverse boards as well as taken over the duties of Husförman during the spring. Fanny shows good competense on both the building and the projects that are in progress.


* Notera att om du önskar att motkandidera till denna post, måste du valberedas. Ta i så fall kontakt med valberedning@wermlandsnation.se


* Please note that if you wish to apply for this post, you must be interviewed by the election board. If so, contact valberedning@wermlandsnation.se


För tiden 2020-07-01 – 2020-12-31


4 Pubförman

Vakant


4 Krögare

Vakant


4 Barchef

Ana Ramirez

Vakant


2 Hovmästare

Karin Malmgren

Vakant


2 Sittningskock

Vakant


4 Frunchförman

Hannah Burger

Vakant


1 Idrottsföman

Linnéa Berg


1 Körförman

Vakant


1 PR-chef

Vakant


1 Designchef

Vakant


1 Fotoförman

Vakant


1 Representant i AFÖS

Vakant


1 Suppleant i AFÖS

Vakant


1 Fanbärare

Joel Elmkvist


För tiden 2020-07-01 – 2021-06-30


1 Novischförman

Vakant


1 Miljösamordnare

Vakant


3 Valberedningsledamot

Vakant


2 Styrelseledamot *

Vakant


2 Styrelseledamot - sakkunnig *

Cecilia Rodell


Cecilia Rodell har genom ett mångårigt deltagande i Husstyrelsen genomfört flertalet projekt för att förbättra och underhålla huset. Hon visar på fortsatt engagemang och driv för Wermlands och vill fortsätta att bidra till Wermlands utveckling.


Cecilia Rodell has through many years of participation in the Housing Board completed several projects to improve and maintain the house. She shows a continued commitment for Wermlands, and wish to continue to contribute to the development of Wermlans Nation.


Vakant


* Notera att det finns vakanta poster till nationens styrelse. Ifall du önskar att motkandidera till dessa poster, måste du valberedas. Ta i så fall kontakt med valberedning@wermlandsnation.se


* Please note that there are vacant posts to the nation’s board. If you wish to apply for these posts, you must be interviewed by the election board. If so, contact valberedning@wermlandsnation.se


Fyllnadsval för tiden 2020-05-28 – 2020-06-30


4 Pubförman

Vakant


3 Krögare

Vakant


3 Barchef

Vakant


2 Hovmästare

Vakant


2 Sittningskock

Vakant


2 Frunchförman

Vakant


1 Idrottsförman

Vakant


1 Körförman

Vakant


1 Designchef

Vakant


1 Suppleant i AFÖS

Vakant


1 Husförman

Vakant


Fyllnadsval för tiden 2020-05-28 – 2020-12-31


1 Styrelseledamot *

Vakant


1 Övermarskalk

Vakant


1 Festmästare

Vakant


1 Miljösamordnare

Vakant


* Notera att det finns vakanta poster till nationens styrelse. Ifall du önskar att motkandidera till dessa poster, måste du valberedas. Ta i så fall kontakt med valberedning@wermlandsnation.se


* Please note that there are vacant posts to the nation’s board. If you wish to apply for these posts, you must be interviewed by the election board. If so, contact valberedning@wermlandsnation.se


Det står alla medlemmar fritt att ställa upp till val för posterna som motförslag. Dessa motförslag, samt nomineringar till poster i valberedningen, lämnas till Kurator via mail till q@wermlandsnation.se. Notera att kandidering till valberedningen skall förenas med en presentation av kandidaten. Sista nomineringsdag är torsdagen den 21 maj 2020 kl 23:59.


Postbeskrivningar finns att läsa på expeditionen.


/ValberedningenAll members are free to enter in the election for the posts as counter-proposals. These counter-proposals, along with nominations for the posts in The Election Board, should be sent to the Kurator through email to q@wermlandsnation.se. Note that the nomination for the election board must be combined with a presentation of the candidate. The last day for nomination is Thursday May 21st at 23:59. Post-descriptions are available to read in the office.


/The Election Board