• valberedningsordf

Valberedningens förslag inför Andra Lagtima Landskap 2021


Valberedningens förslag

Andra Lagtima Landskap

Måndagen den 17 majDet finns inga poster för valberedningen att föreslå kandidater till inför detta Landskap.


Nomineringar till poster i valberedningen, lämnas till Kurator via mail till q@wermlandsnation.se. Notera att kandidering till valberedningen skall förenas med en presentation av kandidaten. Sista nomineringsdag är måndagen den 10 maj kl. 23:59.


Kandidaturer till kuratels- och styrelseposter måste valberedas. Om du önskar att motkandidera, kontakta valberedningen snarast på: valberedning@wermlandsnation.se


Postbeskrivningar finns att läsa på expeditionen och kan även ges ut av valberedningen via mail.


/ValberedningenThere are no vacant positions for which the Election Board should nominate candidates, that are to be elected at this Landskap.


Nominations for the posts in the Election Board, should be sent to the Kurator through email to q@wermlandsnation.se. Note that the nomination for the election board must be combined with a presentation of the candidate. The last day for nomination is Monday the 10th of May at 23:59.


Candidacy to kuratel and board member positions requires a meeting with the Election Board. If you plan to counter-candidate yourself, please contact the Election Board:

valberedning@wermlandsnation.se.


Post-descriptions are available to read in the office and may also be sent by the Election Board by email.


/The Election Board