• wermlands nation

Valberedningens förslag inför fjärde lagtima landskap 2020


Valberedningens förslag

Fjärde Lagtima Landskap

Torsdagen den 10 december


För perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

Prokurator ekonomi

Vakant


Motivering: På grund av frågan kring posten Prokurator ekonomis omfattning har valberedningen valt att rekommendera att hålla posten vakant. Valberedningen uppmuntrar samtliga intresserade att motkandidera. Notera att ansökningar måste valberedas. Om du redan haft intervju med valberedningen angående en kuratelspost behöver en andra intervju ej ske.


En motkandidatur annonseras till Kuratorn senast 3:e December på:

q@wermlandsnation.se

Om du motkandiderar, vänliga maila valberedningen senast 3:e December och boka intervju:

valberedning@wermlandsnation.se


motivation: Due to the question of the scope of the Procurator economy post, the Election board has chosen to recommend that the post will be held vacant. The Election board wants to encourage all those interested to counder candidate themselves to the post. Note that an application require an interview with the Election board. If you have already had an interview with the Election board regarding a kuratel post, a second interview does not need to take place.


Counter candidacies must be announced to the kurator by e-mail to the by December 3rd at:

q@wermlandsnation.se

If you counter nominate yourself, please contact the Election board by December 3rd at:

valberedning@wermlandsnation.seProkurator social

Carolina Yang


Motivering: Valberedningen rekommenderar Carolina Yang för posten Prokurator social för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31. Carolina har tidigare varit väldigt aktiv i nationen som krögare, och var mycket aktiv under Esaias Tegnérs bal 2018. Hon visar stort engagemang för nationen och inför arbetet som Prokurator social. Hon har även ett flertal idéer kring posten och för nationens verksamhet i allmänhet och dess miljöuppdrag i synnerlighet.


Motivation: The Election Board recommends Carolina Yang for the post as Prokurator social for the period 2021-01-01 - 2021-12-31. Carolina has previously been very active in the nation as head chef, and was very active during Esaias Tegnér's bal 2018. She shows great commitment to the nation and to the work as Procurator social. She also has several ideas for the post and for the nation's activities in general and its environmental mission in particular.


Styrelseledamot

André Hultman


Motivering: Valberedningen rekommenderar André Hultman för posten Styrelseledamot för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31. André sitter för närvarande på posten, och har sedan tidigare en gedigen erfarenhet av många aspekter inom nationen som gör honom till en god resurs för styrelsen.


Motivation: The Election Board recommends André Hultman for the position Board member for the period 2021-01-01 - 2021-12-31. André is currently appointed to the position, and has since earlier a solid experience of many aspects within the nation that makes him a good resource to the board.


Vakant


Styrelseledamot sakkunnig

Torbjörn Jönsson


Motivering: Valberedningen rekommenderar Torbjörn “Torsk” Jönsson för posten Styrelseledamot sakkunnig för perioden 2021-01-01 - 2021-12-31. Torbjörn har suttit på posten sedan dess upprättande och tidigare suttit i Husstyrelsen. Har har också sedan innan god erfarenhet inom nationen.


Motivation: The Election Board recommends Torbjörn “Torsk” Jönsson for the post Board member with field expertise for the period 2021-01-01 - 2021-12-31. Torbjörn has had the position since its creation and earlier been a member of the Housing board. He has also before that had good experience within the nation.


Vakant


--------


Det står alla medlemmar fritt att ställa upp till val för posterna som motförslag. Dessa motförslag, samt nomineringar till poster i valberedningen, lämnas till Kurator via mail till q@wermlandsnation.se. Notera att kandidering till valberedningen skall förenas med en presentation av kandidaten. Sista nomineringsdag är torsdagen den 3 december kl. 23:59.


Kandidaturer till kuratelsposter måste valberedas. Om du önskar att motkandidera, kontakta valberedningen snarast på: valberedning@wermlandsnation.se


Postbeskrivningar finns att läsa på expeditionen.


/ValberedningenAll members are free to enter in the election for the posts as counter-candidacies. These counter-proposals, along with nominations for the posts in The Election Board, should be sent to the Kurator through email to q@wermlandsnation.se. Note that the nomination for the election board must be combined with a presentation of the candidate. The last day for nomination is Thursday the 3rd of december at 23:59.


Candidacy to kuratel positions requires a meeting with the Election board. If you plan to counter-candidate yourself, please contact the election board:

valberedning@wermlandsnation.se.


Post-descriptions are available to read in the office.


/The Election Board