• wermlands nation

Valberedningens förslag inför tredje lagtima Landskap

Uppdaterad: 2 okt 2020


Valberedningens förslag

tredje Lagtima Landskap

Torsdagen den 15 oktober


Notera att posterna kurator (fyllnadsval), prokurator social (fyllnadsval & nästkommande period) och prokurator ekonomi är vakantsatta inför tredje lagtima landskap. Det går fortfarande att motkandidera sig inför landskapet. Detta görs senast torsdagen 8de oktober 12:00 genom mail till pqe@wermlandsnation.se.


Kandidaturer till kuratelsposter måste valberedas. Om du önskar att motkandidera, kontakta valberedningen snarast på: valberedning@wermlandsnation.se


Note that the posts of kurator (by-election), prokurator social (by-election and next period) and prokurator ekonomi is vakant for tredje lagtima landskap. It is still possible to counter-candidate oneself for the landskap. This is done by the latest on the october 8th 12:00 through e-mail to pqe@wermlandsnation.se.


Candidacy to kuratel positions requires a meeting with the Election board. If you plan to counter-candidate yourself, please contact the election board:

valberedning@wermlandsnation.se.


Fyllnadsval för perioden 2020-10-15 – 2021-06-30

Kurator

Vakant


För perioden 2021-01-01 – 2021-12-31

Prokurator ekonomi

Vakant

Prokurator social

Vakant


Fyllnadsval för perioden 2020-10-15 – 2020-12-31

Prokurator social

Vakant

4 Pubförman

Vakant

4 Krögare

Pamela Huskin

Vakant

3 Barchef

Marte Nilsen

Johannes Johansson

Vakant

1 Hovmästare

Vakant

2 Sittningskock

Vakant

3 Brädspelsförman

David Bogatic

Vakant

3 Frunchförman

Hannah Burger

Kim Lehnke Lindemann

Vakant

2 Idrottsföman

Hannah Burger

Vakant

1 PR-chef

Mélodie Viallon

1 Designchef

Vakant

1 Fotoförman

Johanna Lundqvist

1 Representant i AFÖS

Svante Rosenlind

1 Suppleant i AFÖS

Isac NymanPoster för perioden 2020-10-15 – 2021-06-30

1 Miljösamordnare

Kim Lehnke Lindemann

1 Styrelseledamot

Vakant*

1 Styrelseledamot – sakkunnig

Amanda Cervenka

Valberedningen väljer att rekommendera Amanda Cervenka till posten som sakkunnig styrelseledamot. Amanda har lång erfarenhet inom nationen, inte minst då hon tidigare innehaft posterna PQs och senior. Hon har dessutom ytterligare erfarenhet och goda kontakter från andra delar av Studentlund. Hon har uttryckt en stark ambition att hjälpa till att få nationen på fötter igen.


The Election Board chooses to recommend Amanda Cervenka to the position of expert board member. Amanda has extensive experience within the nation, not least since she previously held the positions PQs and senior. She also has additional experience and good contacts from other parts of Studentlund. She has expressed a strong ambition to help get the nation back on its feet.


* Notera att det finns vakanta poster till nationens styrelse. Ifall du önskar att motkandidera till dessa poster, måste du valberedas. Ta i så fall kontakt med valberedning@wermlandsnation.se


* Please note that there are vacant posts to the nation’s board. If you wish to apply for these posts, you must be interviewed by the election board. If so, contact valberedning@wermlandsnation.se


--------


Det står alla medlemmar fritt att ställa upp till val för posterna som motförslag. Dessa motförslag, samt nomineringar till poster i valberedningen, lämnas till prokurator ekonomi via mail till pqe@wermlandsnation.se. Notera att kandidering till valberedningen skall förenas med en presentation av kandidaten. Sista nomineringsdag är torsdagen den 8de oktober kl 23:59.


Postbeskrivningar finns att läsa på expeditionen.


/ValberedningenAll members are free to enter in the election for the posts as counter-proposals. These counter-proposals, along with nominations for the posts in The Election Board, should be sent to the Kurator through email to q@wermlandsnation.se. Note that the nomination for the election board must be combined with a presentation of the candidate. The last day for nomination is Thursday the 8th of october at 23:59. Post-descriptions are available to read in the office.


/The Election Board